مقدمه

سیستم های نظارت تصویری از سالیان پیش به عنوان ابزاری مهم در بحثنظارت و ایجاد امنیت مورد استفاده قرار گرفته اند . با توجه به سابقه طولانی اینسیستم ها، تحولات و پیشرفت های بسیار زیادی در این حوزه صورت پذیرفته است که اطلاعاز روند این پیشرفت ها، آخرین دستاوردها و تکنولوژی ها، نکات مهم در یک سیستم نظارتتصویری و موارد بسیار دیگر می تواند کمک شایانی به مدیران و کارشناسانی که در حالانتخاب و پیاده سازی یک سیستم نظارت تصویری می نمایند، باشد. در همین راستا ابتدا به برخي مزايا و كاربري هاي سيستم پرداخته و درادامه به صورت مختصر به بخشی از مهم ترین مراحل استاندارد اجرا اشاره می گردد .

مزایای استفاده از سیستم دوربین مدار بسته و انتقال تصویر

نظارت مستمر شبانه روزی بر مراکز کاری ، کاهش کمکاری ، افزایش بازدهی و بهروری کارکنان و خطوط تولید ، رفع نگرانیهای ناشی از عدمحضور در محل کار و محیط های کاری منظم و تحت کنترل داشته باشید.

حراست و حفاظت مدرن و هوشمند ، ممانعت از سرقت وحفظ تجهیزات و اثاثیه ، جلوگیری از خطرات و حوادث - صرفه جویی در وقت و هزینه ، ثبتو ضبط وقایع .

کاهش استفاده از نیروی انسانی .

بهروری و بازدهی بیشتر از نیروهای فعلی .

کنترل نامحسوس تردد از معابر خاص .

امکان ارتباط صوتی دو طرفه از طریق CONNECTION تصویر به صورتهمزمان .

نظارتو کنترل مستمر شبانه روزی به طور کامل و نا محسوس .

سند سازی و آرشیو سالانه به صورت دقیقه ،ساعت ، روز ، ماه و سال از محل های حفاظت شده با قابلیت دسترسی سریع از طریقاپراتور ، شبکه و اینترنت .

امکان اتصال انواع سنسورهای حرکتی ( حرکت انسان ، حیوانات واشیاء ) - دود وگاز ( اعلام و اطفاء حریق ) - کنترل سیستم های گرمایشی ، سیستمتهویه و دستگاههای آشکار ساز از راه دور .

امکان کنترل ، فعال و غیر فعال کردنسیستم حفاظتی ( دزدگیر ) و اعلام سرقت با قابلیت ثبت وقایع به طور اتوماتیک و پخشپیام تلفنی از طریق سیستم .

کاهش جرایم و کم کاری کارکنان و ...

پیگیری ، نظارت ، کنترل و ایجاد امنیت درمناطق مختلف و نقاط حادثه خیز - سالنها ، بخش های اداری ، مسیر خطوط تولید ، محیطهای کارگری و مناطق بحران زا و حساس .

از طریق دوربین های مدار بسته تعبیه شده در مکان های مناسبامکان کنترل تصویری مناطق حفاظت شده در هنگام وقوع حریق ( مواقع فورس ماژور ) وتردد غیر مجاز فراهم می گردد . مثلاً سبب اطفای حریق ، دستگیری فرد متجاوز و افزایشسطح امنیت ساختمان را فراهم می آورد .

قابلیت نامگذاری و تعیین محل استقرار هردوربین با توجه به نقشه ساختمان توسط مدیر شبکه .

قابلیت چاپ تصاویر مورد نظر.

ثبت گزارش کلیه مراجعات به سیستم .

انتقال تصاویر از طریق خط تلفن ثابت یا تلفن همراه تا مسافت بی نهایت وارسال اتوماتیک تصویر از ایستگاه کنترل . ( بدون نیاز به اپراتور در محل (.

امکان برنامهریزی جهت ضبط تصاویر و دسته بندی بر حسب تاریخ ، شماره دوربین و نوع ضبط .

مشاهده وکنترل تصاویر به صورت همزمان تا 256 تصویر .

ضبط همزمان تصاویر به مدت 960 - 4800 و 9000 ساعت جهت آرشیو و بایگانی تصاویر و امکان استفاده به عنوان سیستم مکمل در کناردوربینهای مدار بسته فعلی .

امکان ارتباط تصویری و مانیتورینگ دو طرفه .

وصدها مزایا وامکانات دیگر ...

مراحل استاندارد جهت اجرای یک پروژه نظارت تصویری :

در این بخش به صورت خلاصه بخشی از مهمترین فعالیت هایی که باید درقبل، حین و بعد از اجرای پروژه نظارت تصویری صورت پذیرد را مورد بررسی قرار می دهیم .

 بررسی تئوری و اجزای اصلی سیستم

در ابتدای طرح، باید مطالعاتجامعی بر روی مبحث سیستم های نظارت تصویری، اجزا، استانداردها و تکنولوژی های روزدنیا صورت پذیرد تا دامنه موضوع و ابعاد به خوبی روشن گردد .

در ادامه بر اساسنیازمندیهای حراست و سایر کاربران سیستم و نیز اطلاعات استخراج شده از مرحله بررسیتئوری سیستم، گزارش كامل نياز ها تهيه گردد
تست عملی دوربین ها در مکان های واقعی با نظارتکاربران نهایی

به این دلیل که کاربر نهایی سیستم باید در مرحله انتخاب،توانمندی سیستم نظارت تصویری را از نزدیک لمس نماید، مارک های مختلفی از دوربین هابا ویژگی های گوناگون در محل های مختلف مورد نظر در شرایط شبیه سازی شده واقعی و باحضور کارشناسان حراست و کاربران نهایی مورد تست و بررسی قرار گیرد .
بررسیسیستم از لحاظ سازگاری با سایر سیستم ها

در صورتی که سیستم های دیگری هماننداتوماسیون ساختمانی، کنترل دسترسی، حضور و غیاب، اعلام حریق و غیره در سازمان وجودداشته که نیاز باشد با سیستم نظارت تصویری یکپارچه گردد، در این مرحله باید به اینیکپارچه سازی توجه گردد .

بررسی دقیق پارامترهای مختلف سیستم از لحاظتئوری و تجربیات موجود جهانی

بعد از این که دایره انتخاب محدودتر گردید، دراین مرحله پارامترهای مختلف سیستم از قسمت های سخت افزاری تا نرم افزاری به صورتدقیق و جز به جز مورد بررسی قرار می گیرد تا شاخص های مهم و تاثیر گذار در سیستمنظارت تصویری استخراج گردد .

بررسی کلی استانداردهای در دسترس

دراین مرحله باید سعی گردید استانداردهای در دسترس در مورد اجزای مختلف سیستم نظارتتصویری مورد توجه و بررسی قرار گیرد .

 مقایسه فنی و اقتصادی راه حل هایبهینه از جهات مختلف

بر اساس اطلاعات بدست آمده فنی و اقتصادی از مارک هایمختلف سیستم های نظارت تصویری، باید مقایسه ای از لحاظ فنی و اقتصادی بین آنها صورتپذیرد که از جمله پارامترهای مهم در این مقایسه علاوه بر شاخص های فنی، می توان بهمواردی همانند هزینه نهایی سیستم، کارآیی و کیفیت، هزینه تعمیرات و نگهداری، هزینهگسترش سیستم، قابلیت اطمینان و موارد بسیار دیگر اشاره نمود .

مستند سازی کلیه خواسته ها ازسوی حراست و کاربر نهایی

جهت تکمیل خواسته ها و نیز طراحی نهایی، کلیهخواسته های حراست و یا کاربران نهایی باید مستند گردد.

مکان یابی دقیق محلهای نصب
با توجه به این که محل های دوربین ها در طول طراحی معمولا جابجا میگردد، در این مرحله با استفاده از تجهیزاتی همانند بالابر و دوربین، مکان هایی کهدر مورد محل نهایی نصب دوربین ها مورد توافق قرار نگرفته اند را با حضور کارشناسانحراست
و یا کاربران نهایی، در ارتفاع ها و زاویه های مختلف مورد بررسی و تست تصویریقرار داد تا مکان های دقیق و زاویه های نصب مشخص گردد .

اجرای کلیه امورمربوط به نصب

در این مرحله کار بستر سازی سیستم شامل کنده کاری، مسیر کشی ولوله گذاری برای عبور کابل ها، نیز انجام می پذیرد. همچنین طراحی دکل ها با استفادهاز نرم افزارهای تخصصی نیز باید صورت پذیرد. همچنین سایر تجهیزات همانند بسترارتباطی، UPS، برق گیر و غیره نیز به موازات این مرحله باید انجام پذیرد .

 تست و راه اندازی سیستم

در این مرحله کلیه تجهیزات مرتبط با طرح هماننددوربین ها، سیستم های ارتباطی، نرم افزار مرکزی، اتاق کنترل و غیره نصب و راهاندازی و مشکلات احتمالی بر طرف می گردد .

تهیه کلیه نقشه ها و مستنداتسیستم

جهت کارکرد مداوم، صحیح و دقیق پروژه، نقشه های نهایی و تمامی گام هاو اطلاعاتی که در طول پروژه بدست آمده است با مستند گردد .

تهیه اصولکاربری سیستم

یکی از مسائل بسیار تاثیر گذار قوانین، ساختار و نحوه استفادهاز سیستم می باشد. به همین دلیل در این مرحله کلیه قوانینو دستور العمل های مربوطبه استفاده بهینه از سیستم فراهم می گردد و آموزش های لازم به کاربران سیستم دادهمی شود .

تهیه ساختار و برنامه تعمیر و نگهداری

یکی از مباحث بسیارتاثیر گذار بر بالا بردن قابلیت اطمینان و پایداری سیستم، مبحث تعمیرات و نگهداریاز سیستم می باشد که خود شامل انواع مختلفی از روش ها می گردد. در این مرحله تعیینساختار تعمیرات و نگهداری، برنامه و استراتژی ها، نحوه مستند سازی تغییرات وتعمیرات و آموزش پرسنل تعمیر و نگهداری صورت می پذیرد .

مستند سازی و بهروز رسانی اطلاعات جمع آوری شده در طول پروژه

جهت ثبت هر گونه تغییرات و یاتوسعه سیستم و نیز اطلاع از پشرفت های مختلف در حوزه سیستم مربوطه باید به صورتمنظم این مستندسازی ها و به روز رسانی ها انجام پذیرد .

تکامل سیستم های نظارت تصویری

در این بخش جهتآشنایی به صورت مختصر به تکامل سیستم های نظارت تصویری می پردازیم .

Analog CCTV system using VCR

در این سیستم ها، CCTV‌های آنالوگ بههمراه

VCR)Video Cassette Recorder) مورد استفاده قرار می گرفتند که در واقعشامل یک سیستم کاملا آنالوگ می باشد. در سیستم های بزرگ تر یک Quad‌ و یا مولتیپلکسر بین دوربین و VCR‌ قرار داده می شود. این سیستم ها این امکان را فراهم میآورند که چندین دوربین برروی یک VCR‌ضبط شود اما با سرعت پایین تر. برای دیدنتصاویر نیز یک مانیتور آنالوگ مورد استفاده قرار می گرفت .

o Analog CCTV Systems using DVR
در این سیستم از DVR) Digital Video Recorder) استفاده می شود . در DVR نوار ویدئو توسط یک هارد درایو جایگزین شده است. بنابرایننیاز است که اطلاعات ویدئو ابتدا دیجیتال شده و فشرده شود و سپس بر روی هارد ذخیرهسازی شود. اکثر DVR ها دارای چندین ورودی می باشند که معمولا 4، 9 و یا 16 تایی میباشد. بنابراین این سیستم ها خود حاوی Quad‌و Multiplexer‌ نیز می باشند. یک DVR‌ دارای مزیت های زیر می باشد :
عدم نیاز به نوار
کیفیت تصویرپایدار

o Analog CCTV systems using network DVR
این سیستمدر واقع یک سیستم نیمه دیجیتال بوده که دارای یک پورت اترنت نیز می باشد. وقتی کهتصاویر در داخل DVR‌ دیجیتال و فشرده شد، می تواند برروی شبکه کامپیوتری به یککامپیوتر راه دور ارسال گردد . بعضی از سیستم ها هم می توانند تصاویر ذخیره شده وهم تصاویر زنده را نمایش دهند. اما برخی دیگر فقط اطلاعاتی که ذخیره شده است را میتوانند پخش نمایند. علاوه بر این برخی از سیستم ها نیاز به یک Client مخصوص برایدیدن تصاویر دارند. اما برخی دیگر از مرورگرهای استاندارد استفاده می کنند. استفادهاز DVR‌ دي وي آر هاي تحت شبکه دارای مزیت های زیر می باشد :

نظارت از راه دور ویدئویی بااستفاده از یک PC
عملکرد راه دور سیستم

o Network Video Systems using Video Servers

همان طور که ذکر گردید یک مزیت بزرگ ویدئو سرور این استکه بسیار انعطاف پذیر بوده و دوربین های آنالوگ فعلی می توانند به صورت زمان واقعیاطلاعات خود را به دور دست و از طریق یک شبکه کامپیوتری ارسال نمایند. بنابراین بااستفاده از
ویدئو سرور اطلاعات تصاویر به صورت زنده می تواند به هر مکانی منتقلگردد. مزیت های ویدئو سرور را می توان به صورت زیر برشمرد :
دسترسی از راهدور به تصاویر با استفاده از شبکه های کامپیوتری
راحتی یکپارچه سازی سیستمها
کاهش هزینه ها با استفاده از بستر موجود شبکه
سادگی معماری سیستم
سرعتزیاد در جستجوی تصاویر ذخیره شده
با استفاده از ویدئو سرور تصویر ابتدادیجیتال شده و به صورت تصاویر دیجیتال برروی یک شبکه کامپیوتری ارسال می گردد. یکویدئو سرور می تواند تا 30 فریم بر ثانیه را در حالت NTSC‌ و 25 فریم برثانیه را درحالت PAL برروی اترنت استاندارد ارسال نماید. این سیستم می تواند بیش از یک ورودیآنالوگ داشته باشد و سایر قسمت هایی مانند دیجیتال کننده تصویر، فشرده ساز تصویر،وب سرور، رابط شبکه و سریال از قسمت های دیگر آن می باشد .
در اینسیستم ها از یک ویدئو سرور، یک سوئیچ شبکه و یک کامپیوتر با نرم افزار مدیریت ویدئواستفاده می شود. دوربین آنالوگ به ویدئو سرور متصل می شود و سپس دیجیتال و فشرده میگردد. ویدئو سرور سپس به شبکه متصل شده و اطلاعات ویدئو راه با استفاده از سوئیچشبکه به یک PC‌ ارسال می کند. استفاده از این سیستم دارای مزیت های زیر می باشد :

استفاده از شبکه های استاندارد و سخت افزار کامپیوتری برای ذخیره سازی ومدیریت تصاویر
قابلیت توسعه آسان

o Network Video systems using network camera

Network camera در واقع ترکیب دوربین و کامپیوتر در داخل یکواحد می باشد. این دوربین ها درداخل خود دیجیتایزر و فشرده ساز داشته و دارای رابطشبکه نیز می باشند. این اطلاعات از طریق شبکه منتقل شده و برروی یک PC معمولی با یکنرم افزار مدیریت ویدئو ذخیره سازی می شود .
مزیت های استفاده از این سیستمبه شرح زیر می باشد :
رزولوشن بالا
کیفیت پایدار تصویر
قابلیت توسعهآسان

نکات فنی :

در این بخش به صورت خلاصه به بررسی مهم تریننکات فنی تاثیر گذار در طرح اشاره می گردد. لازم به ذکر است با توجه به حجم زیادمطالب فنی مربوط به سیستم نظارت تصویری، این اطلاعات باید در قالب یک گزارش جمعآوری، تدوین و بایگانی گردد .
قسمت های اصلی یک سیستم نظارت تصویری را میتوان به صورت زیر تقسیم بندی نمود :

دوربین

o مشخصات لنز ( میزان زوماپتیکال، ترکیب لنزها، سرعت لنز)
o مشخصات سنسور ( ابعاد سنسور، رزولوشن)
o مشخصات Iris
o نوع خروجی تصویر
o مشخصات pan-tilt ( سرعت گردش، زاویهگردش)
o مشخصات محفظه ( درجه حفاظت)
o سیستم تمیز کننده محفظه دوربین
o میزان سیگنال به نویز
Automatic Gain Control
o سرعت Shutter
o کمترین نورممکن
o قابلیت دید در شب
سیستم ارسال اطلاعات بررویشبکه

o استفاده از DVR‌) Digital Video Recorder) تحت شبکه
o استفاده ازویدئو سرور

بستر شبکه

o آیا از بستر شبکه کامپیوتری موجود استفادهشود و یا یک شبکه اختصاصی؟

لینک های ارتباطی
o کشیدن کابل شبکه اترنتتا محل دوربین ها
o استفاده از سیستم ارتباط بیسیم تا نزدیکترین ساختمان دارایشبکه
o استفاده از مودم های xDSL
نرم افزار مرکزی
o مشخصات موردنیاز برای مدیریت تصویر
o قابلیت سازگاری و یکپارچگی با سایر قسمت های سیستم BMS
o قابلیت سازگاری با نرم افزارهای موجود در مجموعه ( در صورتنیاز)
سیستم ذخیره سازی تصاویر
o ذخیره سازی توزیع شده
o ذخیره سازی مرکزی
سیستم های جانبی
o دکل جهت نصب دوربین
o نصببرق گیر برروی دکل ها
o UPS
o نحوه کابل کشی
o سیستم پخش صوت
o میکروفن
o تامین روشنایی پایدار و کنترل پذیر محل
o سایر خروجی ها و ورودیهای مورد نیاز
o سیستم آشکار سازی دستکاری کابل ها و یا دوربین
1. اتاقکنترل
o امنیت فیزیکی اتاق کنترل( آتش سوزی،‌سرقت، حمله و ...)
o نحوهدسترسی به اتاق کنترل
o قسمت استراحت کارکنان
o سیستم ارتباطی مستقیم با قسمتهای مختلف
o ثبت مشخصات بازدیدکنندگان
o توجه به پارامترهای ارگونومیک مانندمعماری، آرایش مانیتورها، آرایش پانل کنترل، صندلی ها، سیستم تهویه هوا ودما
کاربران راه دور
o نرم افزارها و یا سخت افزارهای مورد نیاز برایدسترسی کاربران راه دور
در ادامه به طور مختصر به بررسی مهم ترینپارامترها می پردازیم.
رزولوشن :
رزولوشن در دوربین های آنالوگ بهصورت خط تعریف می شود. این خط منظور تعداد خطوط افقی تصویر می باشد که یک رابطهمشخص با تعداد خطوط عمودی دارد. رزولوشن به تعداد پیکسل ها در درون سنسور دوربینبستگی دارد. بنابراین می توان گفت :
خط بیشتر = رزولوشن بالاتر = کیفیتتصویر بهتر
برای اندازه گیری دقیق رزولوشن یک دوربین روش های مختلفی وجوددارد. به عنوان مثال استفاده از چارت های مخصوص، روش مبتنی بر پهنای باند ( در اینروش پهنای باند بر روی اسیلوسکوپ اندازه گیری شده و در یک عدد مشخص ضرب می گردد تارزولوشن دوربین بدست آید) از جمله این روش ها محسوب می گردند .

میزان حساسیت / کمترین نور محیط :
این پارامتر کمترین نور محیط را که می توان یک تصویرقابل قبول بدست آورد، مشخص می کند. بر خلاف ادعای سازندگان،‌ برای بدست آوردن عددواقعی این پارامتر، باید از فرمولی که در آن پارامترهای مختلف دوربین لحاظ شده است،استفاده نمود.

سرعت لنز :

این پارامتر معمولا با F-Stop در مشخصاتدوربین نشان داده می شود. این مقدار میزانی که Iris در جلوی لنز باز می شود را مشخصمی کند. هرچه این مقدار بزرگ تر باشد نشان می دهد که میزان باز شدن Iris کمتر است .

سرعت Shutter :

Shutter می تواند زمان شارژ شدن و رسیدن نور به CCD‌ را کنترل کند. استاندارد موجود 50 بار در ثانیه برای PAL و 60 بار در ثانیهبرای NTSC‌ می باشد. به عنوان مثال اگر این سرعت به 1000 بار در ثانیه برسد بدانمعنی است که نور محیط باید 20 برابر شود (PAL) .

فاکتورهای تاثیر گذار بررویکیفیت لنز :

لنز دوربین های رنگی به دلیل تغییر فرکانس طیف رنگ، ترکیبی ازلنزهای مختلف می باشد که بر اساس کاربرد انواع مختلفی از لنزها به آن اضافه میگردد. بنابراین وقتی از لنز صحبت می شود، منظور مجموعه ای از لنزهای مختلف همانند Focusing Lens ( باعث فوکوس کردن برروی یک شی می شود) Variator Lens (اندازه تصویررا تغییر می دهد)، Compensator Lens ( هنگامی که از لنز تغییر اندازه دهنده استفادهمی شود از این لنز به طور هم زمان برای تصحیح فوکوس استفاده می گردد)و Relay Lens‌ ( این لنز در نزدیکی CCD‌ قرار می گیرد و نور را برروی آن متمرکز می کند) میباشد.

پارامترهای زیر از جمله عوامل تاثیر گذار برروی کیفیت لنز میباشند:

o تعداد تکه های شیشه ای که استفاده شده است. تعداد زیاد لنزها باعثبالاتر رفتن دقت و از سوی دیگر افزایش جذب سطحی نور می شود.
o ضریب جذب شیشه. شیشه هایی با کیفیت پایین نور بیشتری را جذب می کنند .
o نوع پوشش . کیفیت پوششاین لنزها نیز تاثیر زیادی برروی کارآیی آن دارد .
o مکانیزم . دقت و کیفیتمکانیزمی که تکه های لنز را حرکت می دهد نیز بسیار مهم می باشد .

ارسال اطلاعات برروی شبکه
جهت ارسال اطلاعات برروی شبکهکامپیوتری از سه روش می توان استفاده نمود:
دوربین های IP-Based
DVR
Video Server

در مورد دوربین های IP-Based باید گفت ایندوربین ها به دلیل این که خروجی دیجیتال و تحت شبکه دارند از مزیت های بسیاری نسبتبه دوربین های نسل قبلی برخوردار هستند .

DVR ها نسل قبلی ویدئو سرورها بهشمار می روند. اما هم اکنون با ورود DVR های تحت شبکه عملا اختلاف بین این دو سیستماز بین رفته است. در مقایسه این دو سیستم فقط چند نکته را باید مورد توجه قرار داد. در DVR‌ اطلاعات به صورت محلی هم می تواند ذخیره گردد. بنابراین در صورتی که به هردلیل ارتباط دوربین با مرکز کنترل برای مدتی قطع گردد، تصاویر می توانند به صورتمحلی ذخیره شوند اما در ویدئو سرور این قابلیت وجود ندارد .

هر دوی ایندستگاهها باید تصاویر آنالوگ را از ورودی گرفته، تبدیل به دیجیتال نموده و پس ازفشرده سازی برروی شبکه ارسال نمایند. DVR ها به دلیل آن که باید این تصاویر رابرروی هارد نیز ذخیره سازی نمایند از قدرت پردازش کمتری نسبت به ویدئو سرورهابرخوردار می باشند. اما این مساله امروزه با پیشرفت پردازنده ها تا حدود زیادیکمرنگ شده است .

نکته دیگری که باید به آن توجه نمود نحوه فشرده سازی تصاویرمی باشد. هم اکنون استانداردهای رایجی همانند MPEG-4‌ و MJPEG 2000 در این زمینهمورد استفاده قرار می گیرد که از جهاتی با یکدیگر متفاوت می باشند .

شبکهمورد استفاده :

دو دیدگاه کلی در مورد شبکه کامپیوتری که اطلاعات دوربین هارا جمع آوری می کند وجود دارد. یکی استفاده از بستر شبکه کامپیوتری موجود و دیگریپیاده سازی یک شبکه اختصاصی. با توجه به این که سیستم فوق، یک سیستم امنیتی محسوبمی گردد،

باید شبکه ای که برای این کار مورد استفاده قرار می گیرد دارایخواص زیر باشد :

از نظر امنیتی قابل اطمینان باشد .
دارای پایداری زیادباشد .

بنابراین در صورتی که از شبکه موجود استفاده می گردد باید به مواردفوق به دقت توجه گردد .
نرم افزار مرکزی :

نرم افزار مرکزی از جهاتگوناگون مورد توجه می باشد که مهم ترین این پارامترها به شرح زیر می باشد :

از امنیت بالایی برخوردار باشد .
امکانات مدیریتی و حرفه ای مربوط بهنظارت تصویری را دارا باشد.
ترکیب آن با سایر سیستم های BMSامکان پذیر باشد ( ترجیحا همه سیستم ها در یک نرم افزار یکپارچه شوند)
قابلیت گسترش، حقوق و هزینههای مربوط به آن نیز در نظر گرفته شود .

سیستم ذخیره سازی تصاویر :

همان طور که در بخش های قبلی ذکر گردید، ذخیره سازی تصویر می تواند به شکلهای مختلف صورت پذیرد. به عنوان مثال استفاده از DVR‌ های محلی، ذخیره اطلاعات دراتاق کنترل، ذخیره سازی توسط کاربران راه دور .

نحوه کابل کشی :

اینسیستم نیاز به کابل کشی های مختلفی دارد همانند کابل های برق، کابل تصویر و کابل DATA. بنابراین رعایت استانداردهای لازم در زمینه کنده کاری، کانال کشی، جنس کابلها و نحوه اتصالات، تهیه نقشه و سادگی تعمیر و نگهداری از جمله موارد مهم در اینزمینه می باشد .

UPS:

به دلیل بالا رفتن قابلیت اطمینان و پایداریسیستم حتما باید برق سیستم توسط UPS تامین گردد تا اهداف زیر برآورده گردد :

برق با کیفیت بالا به تجهیزات وارد شود ( جلوگیری از صدمه دیدنتجهیزات)
در موارد قطع برق که اغلب رخدادهای خاص نیز در این مواقع به وقوع میپیوندد، سیستم به کار خود ادامه دهد.

دکل جهت نصب دوربین :

دکل هاینصب دوربین خود می تواند تاثیر زیادی برروی کیفیت تصاویر داشته باشد. به عنوان مثالمحل نصب دکل، ارتفاع دکل، میزان لرزش دکل. بنابراین مکان یابی دقیق دکل ها و انتخابمناسب ارتفاع، جنس و شکل هندسی دکل ها تاثیر زیادی برروی نتیجه نهایی طرح خواهدداشت .
نصب برق گیر :

به دلیل ارتفاع بلند دکل ها نصب برق گیر یکی ازضروریات این سیستم می باشد .

تامین روشنایی پایدار :
یکی از مواردیکه باید به آن توجه گردد، نور پردازی صحیح و مناسب محل و کنترل روشن و خاموش کردنآن به صورت خودکار و یا توسط مرکز کنترل نظارت تصویری می باشد. که تمهیدات لازم درحین اجرای طرح باید اندیشیده شود .
سیستم صوتی :

در صورتی که در برخیاز محل ها نیاز به نصب میکروفن و یا بلندگو باشد، باید این موارد نیز در انتخابدوربین، ویدئو سرور و یا DVR‌ مورد توجه قرار گیرد .

سایر ورودی ها و خروجیها :

در صورتی که در آینده نیازهایی جهت ارتباط مستقیم سیستم نظارت تصویریبا سایر سیستم های موجود در محل وجود داشته باشد، باید ورودی ها و خروجی های موردنیاز را در طراحی سیستم لحاظ نمود. به عنوان مثال در صورتی که در درب ورود خودرو یکسنسور القایی جهت تشخیص وجود خودرو نصب گردد ، می توان خروجی این سنسور را به سیستمنظارت تصویری نصب نمود تا به صورت خودکار دوربین برروی خودرو زوم نماید .
کاربران راه دور :

در مورد کاربران راه دور، نحوه دسترسی آنها بهسیستم، نرم افزارهایی که باید مورد استفاده قرار دهند و یا استفاده از سیستم هایمتحرک همانند Laptop‌ و یا PDA، نیز باید مشخص گردد

سیستم های نظارت تصویری